Informace o zpracování osobních údajů


Účelem níže uvedených informací o zpracování osobních údajů je seznámit Vás s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji.


Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla shromažďování a zpracování osobních údajů správcem údajů, který je definován níže, podle právních předpisů, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie General Data Protection Regulation. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.


Totožnost a kontaktní údaje správce údajů a provozovatele webu

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji je správcem údajů

KeXeK s.r.o., se sídlem Pobřežní 18/16, 186 00 Praha, IČ 045 108 36 (dále jen jako „správce údajů“)

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
adresa pro doručování: Pobřežní 18/16, 186 00 Praha
adresa elektronické pošty: gdpr@kexek.cz
telefon: +420 773 773 560


Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají
 1. 1. osob, kterým pomáháme s hledáním zaměstnání
 2. 2. našich agenturních zaměstnanců, které dočasně přidělujeme k výkonu práce u klientů
 3. 3. uživatelů webových stránek, které provozujeme (dále jen „web“)
 4. 4. zástupců našich obchodních partnerů a klientů (fyzických osob)
 5. 5. osob, jejichž osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám
 6. 6. osob, které nám doporučují osoby, jež mají zájem o zprostředkování zaměstnání.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zaměstnance, kteří vykonávají práci přímo pro společnost KeXeK s.r.o.


Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, způsob jejich využití, zpracování a ochrany. Uvádíme zde, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme. Seznámíme Vás s právy, která Vám jako fyzické osobě náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme.


Shromažďované osobní údaje

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby. Například prostřednictvím webů, které provozujeme, sociálních sítí nebo portálů, které jsou provozovány třetími stranami. Osobní údaje získáváme i prostřednictvím telefonického kontaktu, při osobním jednání v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání nebo v komunikaci s obchodními partnery a klienty. Rozsah osobních údajů, které shromažďujeme, se odvíjí od účelu, pro který údaje zpracováváme, zejména, nikoliv však výlučně, jsou to tyto osobní údaje:


 • • kontaktní informace (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • • kontaktní informace o lidech, které poskytujete zejména v souvislosti s Akcí Doporučte známého (jména a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. V tomto případě předpokládáme, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas.
 • • ostatních informací, které nám předáváte prostřednictvím kontaktních formulářů umístěných na našich webech

V případě, že se ucházíte o zaměstnání, konkrétní pracovní pozici, nebo jste dočasně přidělený zaměstnanec, pak můžeme shromažďovat tyto kategorie osobních údajů:


 • • absolvované vzdělání
 • • profesní historii
 • • dovednosti, kvalifikace, kariérní zájmy
 • • rodné číslo
 • • datum narození
 • • pohlaví
 • • informace o bankovním účtu
 • • informace o občanství, popř. status pracovního povolení
 • • informace poskytnuté třetími osobami jako jsou např. reference
 • • informace obsažené v životopise
 • • informace o zaměstnání a jeho průběhu
 • • informace o zdravotním stavu, popř. zdravotním postižení v případě, že by tato informace komplikovala nebo zcela znemožňovala pracovní výkon na konkrétní pracovní pozici
 • • informace o trestní bezúhonnosti, výsledky testů na drogy a jiné prověrky spolehlivosti

Můžeme však zpracovávat i kontaktní informace o jiných osobách, které nám poskytnete pro případy naléhavých situací.


Účely využití nashromážděných osobních údajů

Správce údajů využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 • • zprostředkování zaměstnání
 • • zpracování výplat
 • • řízení vztahů s našimi klienty a obchodními partnery
 • • v souladu s oznámením o souborech cookie, jejichž rozsah a účely zpracování popisujeme níže
 • • upozornění ohledně dostupných pracovních pozic a jiných sdělení
 • • pro odpovědi na Vaše dotazy a požadavky
 • • pro rozvoj, analýzu a zlepšování našich služeb
 • • pro vedení účetnictví a jiných interních funkcí
 • • pro ochranu proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, jejich odhalování a zabránění jim
 • • pro vyřizování reklamací a obhajobu právních nároků
 • • k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků, smluvních povinností a dalších oprávněných požadavků

Zpracování osobních údajů je vždy prováděno na základě právních důvodů, které zejména, nikoliv však výlučně, zahrnují:


 • • souhlas nebo výslovný souhlas v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely nebo kontinuální zprostředkovávání zaměstnání
 • • povinnosti, které po nás požadují právní předpisy, jako např. registrační povinnosti zaměstnavatele nebo odvedení daní z Vašich příjmů státním institucím. Tyto údaje jsme povinni poskytnout. V případě neposkytnutí by nám hrozil od státních institucí postih.
 • • povinnosti vyplývající nám z uzavřené smlouvy, jako např. vyplacení mzdy ve výši uvedené ve smlouvě, nezbytná opatření předcházející uzavření pracovní smlouvy, o kterou jste projevili zájem. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů nezbytným předpokladem uzavření smlouvy. V případě, že by tyto informaci nebyly poskytnuty, znemožnilo by to uzavření smlouvy.
 • • oprávněný zájem správce údajů, jak je podrobněji popsáno níže

V případě dočasně přiděleného zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, využijeme osobní údaje kromě výše uvedených účelů i k těmto účelům:


 • • zajištění pracovní příležitosti a práce
 • • poskytnutí služby v oblasti lidských zdrojů
 • • poskytnutí dalších služeb, jako např. kariérní poradenství
 • • posouzení vhodnosti jako uchazeče o zaměstnání a vhodnosti kvalifikace pro danou pozici
 • • provádění analýzy údajů
  • ◦ analýza databáze uchazečů o zaměstnání a dočasně přidělených zaměstnanců
  • ◦ hodnocení výkonnosti, způsobilosti a pracovních dovedností
  • ◦ zjišťování nedostatků v pracovních dovednostech
  • ◦ využití informací k propojení uchazečů s pracovními příležitostmi

Oprávněný zájem

Správce údajů může osobní údaje zpracovávat k účelu, který je definován jako oprávněný zájem. Jsou to zejména tyto:

 • • zlepšení služeb a sdělení ve prospěch klientů, uchazečů o zaměstnání a dočasně přidělených zaměstnanců
 • • zjištění podvodu a zamezení jemu
 • • zvýšení bezpečnosti sítě a informačních systémů
 • • lepší porozumění využívání našich webů uživateli
 • • přímý marketing
 • • zasílání sdělení týkající se služeb, o které jste projevili v minulosti zájem
 • • vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní
 • • výkon našich práv vůči uchazečům, zaměstnancům, obchodním partnerům i klientům
 • • splnění smluvních povinností vůči klientům nebo obchodním partnerům

Způsob pracování a ochrany osobních údajů

Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a po nezbytně nutnou dobu stanovenou pro tento účel. Některé právní předpisy stanovují povinnosti, které vyžadují uchovávání různých údajů po různě stanovenou dobu.


V rámci zpracovávání osobních údajů uplatňujeme taková bezpečnostní opatření, kterými chráníme osobních údaje proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Jsou to zejména tato opatření:

 • • šifrování přenášených údajů
 • • elektronické zabezpečení
 • • omezení přístupových práv
 • • provádění bezpečnostních záloh
 • • antivirová ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i klientům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.


Délka uchovávání osobních údajů

V interních systémech uchováváme osobní údaje s ohledem na účel a jen po nezbytně nutnou dobu. Tuto konkrétní dobu stanovujeme s ohledem na:

 • • nutnost uchovávat shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb
 • • zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše
 • • konkrétní právní nebo smluvních povinnosti, které délku časového období pro zpracování a uchování osobních údajů přímo definují

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů nebo povinností popsaných v těchto Informacích o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi.


Vaše osobní údaje můžeme sdílet s obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Těmto obchodním partnerům neudělujeme svolení k využívání či zveřejňování osobních údajů kromě případů, kdy je to nutné k zajištění služeb v náš prospěch nebo ke splnění požadavků právních předpisů. Jsou tedy pouze v roli zpracovatelů osobních údajů.


Vaše osobní údaje můžeme také sdílet

 • • v případě uchazečů o zaměstnání s klienty, kteří mohou mít k dispozici pracovní příležitosti nebo zájem o umístění našich uchazečů o zaměstnání
 • • V případě uchazečů o zaměstnání s obchodními partnery, kteří mohou mít k dispozici pracovní příležitosti nebo zájem o umístění našich uchazečů o zaměstnání
 • • s právními a daňovými poradci, pokud je to potřebné k plnění našich právních povinností či obhajobě právních nároků
 • • s jinými externími poradci, kteří nám pomáhají zajistit uchazečům o zaměstnání pracovní příležitost nebo nám pomáhají zajistit uchazečům o práci vstup na pracovní trh v České republice

Případy povinného zveřejňování osobních údajů:

 • • pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem
 • • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění
 • • pokud bude zveřejnění nezbytné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě
 • • v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním.

Vyhrazujeme si právo předat osobní údaje, které shromažďujeme, v případě, že dojde k prodeji nebo převodu našeho podnikání nebo jeho části nebo všech našich aktiv nebo jejich části (včetně případu reorganizace, zániku či likvidace).


Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme stránky upravovat tak, abyste mohli stránky využívat co nejefektivněji. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.


Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránkách a k ochraně vašich dat.


Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové stránce společnosti Google.


Na tomto webu používáme následující cookies:

 • Funkční cookies
  Ty jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek. Jejich využití je krátkodobé, a to pouze po dobu Vašeho setrvání na webových stránkách.
 • Analytické cookies
  Tyto slouží pro sběr anonymních dat o návštěvnících webové stránky, k vytváření statistik o návštěvnosti.
 • Marketingové cookies
  Slouží k personalizaci obsahu, reklam a remarketingu. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz.

Cookies jsou zpracovávány prostřednictvím služby Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., která zaznamenává chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a přehlednost a pomáhá nám porozumět tomu, co Vám na stránce chybí nebo čemu nerozumíte.


Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám.


Odmítnutí a blokování souborů cookies

Používání souborů cookies můžete odmítnout nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči.

Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.


Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde:


Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webů.


Využití dat společností Google


Pokud Vás zajímá, jak a k čemu využívá Google získaná data, přečtěte si více informací.


Remarketing

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme službu AdWords od společnosti Google a Sklik od společnosti Seznam případně i další. Na webu dále využíváme i cookies sociálních sítí, a to aplikace Facebook, Instagram a LinkedIn. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na služby, o které jste již v minulosti návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč. Konkrétní postupy pro nejběžnější typy prohlížečů jsou uvedeny výše.


Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Jako subjekty údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:


 • • Právo na přístup k osobním údajům
  • ◦ potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údajehttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  • ◦ informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • • Právo na opravu nepřesných údajů
  Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm zpracováváme, a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.
 • • Právo na výmaz
  Subjekt údajů má právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a tyto údaje už nezpracovával.
 • • Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů má právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
 • • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.
 • • Právo na přenositelnost údajů
  Subjekt údajů má právo požadovat přenositelnost údajů. Můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
 • • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by měli tyto postupy profilování právní účinky anebo by se subjektu údajů mohli obdobným způsobem významně dotknout.
 • • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět. V případě uplatnění Vašich práv nebo žádostí kontaktujte správce údajů na kontaktních spojeních uvedených výše v těchto Informacích o zpracování osobních údajů.


Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumíme uveřejněním výrazného oznámení, na našich internetových stránkách, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.


Tyto zásady jsou účinné od 1. 12. 2019.

FajnovejFlek
mobile

Nenašli jste ten správný flek?

Nové nabídky Vám rádi zašleme rovnou do mobilu!

Chci nabídky do mobilu

FajnovejFlek FajnovejFlek FajnovejFlek